ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR STAALS (versie 14 oktober 2019)

 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten van Advocatenkantoor Staals.
 2. Advocatenkantoor Staals is de rechtspraktijk welke wordt uitgeoefend door de natuurlijke persoon de heer mr drs F.G.J. Staals.
 3. De rechtsvorm van Advocatenkantoor Staals is de eenmanszaak.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de individuele advocaat, en deze algemene voorwaarden zijn hierop ook van toepassing.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van, de Stichting Derdengelden mr drs F.G.J. Staals, inclusief haar (voormalige) bestuurders, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor de advocaten werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.
 6. De individuele advocaat zal bij de uitvoering van de aan hem of haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 7. De cliënt aanvaardt het gegeven dat de advocaat de wettelijke en door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar of zijn praktijk dient te respecteren.
 8. Opdrachten aan de advocaat leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Met de advocaat in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 9. De cliënt is zich er van bewust dat de door de advocaat gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van de door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.
 10. De cliënt kan te allen tijde de opdracht door opzegging beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 11. De advocaat heeft de bevoegdheid om de opdracht door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

 

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de individuele advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de individuele advocaat wordt uitbetaald, conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van € 10.000,-.
 3. Elke vordering jegens de individuele advocaat en/of jegens Advocatenkantoor Staals verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit. In ieder geval vervallen alle aanspraken twaalf maanden nadat het dossier is gesloten.
 4. De keuze van door de advocaat in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar nodig, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 5. De advocaat is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De advocaat is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de door de advocaat in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de advocaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de advocaat gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 9. Verder wordt uitgesloten de hoofdelijke aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Staals en van haar leden.

 

Honorarium / verschotten / betaling

 1. Het kantoortarief bedraagt per uur € 175,-, bedrag exclusief 21% BTW, 5% kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.), alsmede eventuele verschotten als zijnde griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels etc., tenzij in het voorkomende geval tussen de cliënt en de behandelend advocaat een hiervan afwijkend uurtarief schriftelijk wordt overeengekomen.
 2. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen in geval deze niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand procedeert separaat in rekening worden gebracht.
 3. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 4. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium in geval er niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand geprocedeerd wordt, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de behandelend advocaat vast te stellen uurtarieven.
 5. De door de advocaat verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na datum factuur te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, ook als de opdrachtgever niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. De advocaat is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd voorafgaand aan of bij voortzetting van dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de advocaat na voorafgaande aankondiging bevoegd werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is de advocaat gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De advocaat heeft het recht de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum. Bij gebreke van tijdige betaling is de behandelend advocaat gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
 7. Tot de schade van de advocaat, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de advocaat, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de advocaat verzonden nota’s, worden de door de advocaat te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
 8. Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden mr drs F.G.J. Staals. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

 

Geschillen

 1. Op de dienstverlening van de advocaat is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de advocaat aan de opdrachtgever verzonden nota’s. Een klachtenreglement ligt ter inzage op het kantoor en zal op aanvraag worden toegestuurd.

 

Archivering

 1. De advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud van de website

 1. Hoewel aan de inhoud van de website van Advocatenkantoor Staals grote zorg is besteed, aanvaardt de daaraan verbonden advocaat geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Gegevens op deze internetsite zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Advocatenkantoor Staals kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze internetsite.

 

Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten met de advocaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting ter kennis gebracht van de rechter te Amsterdam, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

 

 

Amsterdam, 14 oktober 2019