Personen– en familierecht
Mr drs Staals heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het voeren van echtscheidingsprocedures en alles wat daarbij komt kijken. De advocaat heeft hierbij oog voor zowel de zakelijke aspecten, maar ook voor de ´human interest´ kant van de zaak. De advocaat kan u bijstaan bij voorlopige voorzieningen met een spoedeisend karakter, omgangsregelingen, scheiding en deling van huwelijksvermogen, huwelijkse voorwaarden, echtscheidingsconvenanten, ouderlijk gezag, alimentatieberekeningen, LBIO kwesties, pensioenrechten, beëindiging samenleving, onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen, alsmede met contacten met Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

(On-)rechtmatige overheidsdaad
Burgers en bedrijven kunnen schadevergoeding vragen bij de overheid wanneer zij schade lijden ten gevolge van een overheidsbesluit dat voor hen nadelige gevolgen heeft. Advocatenkantoor Staals kan deze procedure voor u voeren.

UWV / DWI / Sociaal Zekerheidsrecht / Uitkeringen
Wanneer u problemen heeft met uw bijstandsuitkering of uw WW uitkering dan bent u bij ons kantoor aan het juiste adres. Wij kunnen u rechtsbijstand verstrekken in het opstellen van een bezwaarschrift tegen een beslissing waarmee u het niet eens bent, dan wel kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure bij de Sector Bestuursrecht van de rechtbank.

Letselschade / onrechtmatige daad / slachtofferbijstand
Wanneer u het slachtoffer bent van een ongeval in het verkeer of op het werk, dan wel anderszins, dan kan advocatenkantoor Staals u bijstaan met gespecialiseerde rechtsbijstand voor de door u geleden materiële en immateriële schade. Mr Staals staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als slachtofferadvocaat en kan u kosteloos bijstaan als benadeelde partij/slachtoffer in een strafproces.

Strafrecht
Mr drs Staals is aangesloten bij het Amsterdamse Strafpiket. Regelmatig heeft hij strafpiketdienst en bezoekt hij cliënten in voorarrest op politiebureaus voor rechtsbijstand. Daarnaast treedt de advocaat op als voorkeursadvocaat bij tal van vaste cliënten en verleent hij in die hoedanigheid juridische vroeghulp.
Aansluitend verricht de advocaat rechtsbijstand in strafzaken voor de Politierechter, de Rechtbank en het Gerechtshof, zowel binnen het arrondissement Amsterdam als daarbuiten binnen heel Nederland.

Ondernemingsrecht
Mr drs Staals staat in voorkomende gevallen het MKB bij op de meest uiteenlopende gebieden. Dit kan het opstellen en interpreteren van contracten betreffen, incassoprocedures, dan wel algemeen advies.

Tuchtrecht
Ons kantoor heeft een zekere expertise opgebouwd op het gebied van het medisch tuchtrecht en het advocaten tuchtrecht, zowel in het bijstaan van de beroepsbeoefenaar en in het bijstaan van de cliënt/klager. In de praktijk is een tuchtrechtelijke veroordeling van de beroepsbeoefenaar een opmaat naar de afwikkeling van een civiele aansprakelijkheidsstelling.